LexisNexis launches Lexis+ AI to the UK legal market

LexisNexis launches Lexis+ AI to the UK legal market